HOME AGENDA DIENSTEN COLLEGES GEMEENTELEVEN OVER CONTACT LUISTER MEE! LOGIN
WELKOM BIJ DE HERSTELD HERVORMDE GEMEENTE VEEN

AGENDA

NIEUWS

OVER DE KERKDIENSTEN

KERKDIENSTEN

Het hart van het gemeenteleven klopt in de zondagse erediensten. In de kerkdiensten worden de psalmen gezongen uit de berijming van 1773 en wordt de Bijbel gelezen in de Statenvertaling.

Elke zondag worden er twee erediensten gehouden. Het streven is ‘s ochtends om 9.30 uur en ‘s avonds om 18.00 uur dit te laten plaatsvinden. De tijden kunnen bij uitzondering afwijken.

HET GEMEENTE ZIJN

CATECHESE EN JEUGDCLUBS

De zondagsschool is er voor alle kinderen die de basisschool bezoeken. Tijdens de zondagsschool lezen we uit de Bijbel, luisteren we naar een Bijbelverhaal en spreken we met elkaar over Gods Woord. Daarnaast zingen we samen enkele psalmen, maken we een puzzel bij de vertelling of doen een vragenspel. Wanneer er tijd over is, luisteren we soms ook nog naar een voorleesverhaal. De zondagsschool start gewoonlijk om 14.00 uur en duurt tot 15.00 uur. Wanneer er een afwijkende tijd is, omdat de tijden van de erediensten ook afwijkend zijn, staat dit vermeld in ‘Ons Kerkblad’. Voor meer informatie over de Zondagschool kunt u contact opnemen met één van de contactpersonen die u kunt vinden door in te loggen op de ledenpagina.

OVERIGE BIJEENKOMSTEN EN ACTIVITEITEN

De gesprekskring is ontstaan als verlengstuk van de belijdenis catechisatie, maar we heten alle gemeenteleden en belangstellenden van harte welkom. Er zijn twee soorten invulling van de avonden dat wij elkaar ontmoeten: ongeveer 1 keer in de maand wordt, na opening, aan de hand van een boekje of andere thema’s en onderwerpen, vanuit de Bijbel met elkaar gesproken en de stof overdacht. Ook zingen we meerdere psalmen en geestelijke liederen.

Daarnaast komen we ongeveer 1 keer in de maand bij elkaar waarbij de nadruk meer ligt op het samen zingen tot Gods eer. Ook is er dan extra tijd voor een gezellig samenzijn en ontmoeting.

De avonden zijn heel leerzaam en nuttig voor ons allemaal. De data voor deze avonden worden steeds vermeld op de jaarkalender en in ‘Ons Kerkblad’. Voor vragen kunt u contact opnemen met de leiding. Wie dit zijn kunt u vinden onder contactpersonen door in te loggen op de ledenpagina. U kunt het ook navragen bij de secretaris van de kerkvoogdij via kerkvoogdij@hhgveen.nl.

COLLEGES EN COMMISSIES VAN DE GEMEENTE

COLLEGES EN COMMISSIES

De kerkenraad bestaat uit predikant, ouderlingen en diakenen. Dit college vertegenwoordigt de gemeente. De predikant is de preses van de kerkenraad. De kerkenraad is verantwoordelijk voor de bediening van Gods Woord en de Sacramenten. Ook heeft zij van Godswege het opzicht over leer en leven van de leden van de gemeente. De kerkenraad dient verder te handelen naar de orde van de kerk en kiest uit haar midden het moderamen en de scriba.

Moderamen
Het dagelijks bestuur, het moderamen van de kerkenraad, bestaat uit:
  • de preses of voorzitter (de predikant);
  • de assessor of tweede voorzitter;
  • de scriba.
Predikant

Sinds 26 juni 2021 is ds. G.J. van Asperen voor 7/12e (3 dagen per week) aan onze gemeente verbonden. Het adres is Wielstraat 57, 4264 AT, Veen. Telefonisch bereikbaar op 0416 - 22 90 44 en digitaal via het email adres: gjvanasperen@hhgveen.nl

Pastoraal medewerker

Door de kerkenraad is dhr. M. Broere aangesteld als pastoraal medewerker in onze gemeente. Ter ondersteuning van onze predikant zal hij pastorale bezoeken afleggen of gesprekken voeren.

Ouderlingen

De ouderlingen zijn in hoofdzaak geroepen ervoor te zorgen dat in de gemeente alles met orde geschiedt. Ook dragen zij mede de verantwoordelijkheid voor de bediening van het Woord en het rechte gebruik van de sacramenten. Met de predikant hebben zij het opzicht over en de pastorale zorg in de gemeente. De ouderlingen zijn:

  • Dhr. M. Broere
  • Dhr. D. Huizinga
  • Dhr. N.A. Korporaal
  • Dhr. A. Schuiteman
  • Dhr. W.M. van de Werken

ONS BELIJDEN

WIE ZIJN EN WAT GELOVEN WIJ?

Misschien is het de eerste keer dat u deze site bezoekt, of komt u hier wel vaker? In beide gevallen is het goed om even uit te leggen wie wij zijn en wat wij geloven.

Het uitgangspunt voor het belijden en leven van onze gemeente is de Bijbel. Deze is voor ons meer dan alleen een inspiratiebron. We houden deze Heilige Schrift voor het Woord van God, zoals dat beleden is vanaf de eerste eeuwen van het Christendom en in de tijd van de kerkhervorming, waaruit onze oude Hervormde Kerk is ontstaan.

In de loop van de jaren is deze kerk meerdere keren in een kerkstrijd verwikkeld geraakt, zo ook in 2004, toen de synode besloot om verder te gaan in de fusie met de Gereformeerde kerken en de Lutherse kerken. De gevolgen van deze fusie, voor de kerkorde van de nieuw te vormen PKN, maakte dat wij ons met pijn en verdriet gedwongen wisten hiervan afstand te nemen. Onze bezwaren hadden betrekking op zowel belijdenis als de ethiek van de Protestantse Kerk. De scheur die zich toen voltrok had als gevolg dat de Hersteld Hervormde Gemeente van Veen is ontstaan.

CONTACT

Kerkgebouw
Hersteld Hervormde Gemeente te Veen
Hazelegerstraat 1
4264 VB VEEN

Bereikbaar tijdens de kerkdiensten op telefoonnummer: 0416 - 72 47 77

Direct contact formulier